Tawaran Murah Hotel

Selasa, Januari 26, 2010

KALIMAH ALLAH : BUKAN BERMAKNA ‘GOD’ SEMATA-MATA

KALIMAH ALLAH : BUKAN BERMAKNA ‘GOD’ SEMATA-MATA


KALIMAH ALLAH : BUKAN BERMAKNA ‘GOD’ SEMATA-MATA

Umum mengetahui, sensitiviti umat Islam amat tersentuh apabila kalimah Allah

seakan dipermainkan. Kalimah Allah yang termaktub berulang kali di dalam al-Qur’an

dan al-Sunnah itu sesuatu yang tidak pernah dipertikaikan oleh umat Islam. Ia digelar

sebagai ism al-zat iaitu kata nama yang melambangkan secara langsung zat Allah

SWT yang Maha Agung.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahawa nama Allah itu bersifat menyeluruh.

Oleh itu dengan nama tersebut disandarkan seluruh nama-nama-Nya (al-Asma’ al-

Husna) yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah al-A‘raf ayat 180:

“Dan bagi Allah, nama-nama yang Maha Baik”.

Bagaimanapun, tidak dinafikan sesetengah agama juga mendakwa kalimah Allah

sebagai panggilan kepada nama tuhan mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru

dan mengejutkan di dalam agama Islam. Malah al-Qur’an sendiri pernah

merakamkan konflik ini sebagai iktibar dan pengajaran buat umat Islam dan bukan

Islam.

Sebagai contoh, ketika surah al-Ikhlas diturunkan, ia membicarakan soal konflik

tentang siapakah sebenarnya Allah yang dituturkan oleh agama-agama lain itu.

Adakah ia tepat dan benar dengan konsep “Allah” sebagaimana yang digelar dan

dipanggil oleh mereka? Imam Ibn Kathir menukilkan kata-kata ‘Ikrimah tentang

perihal turunnya ayat ini.

Berkata ‘Ikrimah: “Ketika orang Yahudi mengatakan: Kami menyembah ‘Uzair anak

Allah. Orang Nasrani mengatakan: Kami menyembah al-Masih anak Allah. Majusi

pula mengatakan: Kami menyembah matahari dan bulan. Orang musyrikin pula

mengatakan: Kami menyembah berhala. Lalu Allah SWT menurunkan ke atas

Rasulullah SAW surah al-Ikhlas yang bermaksud: Katakanlah wahai Muhammad

bahawa Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung segala makhluk-Nya, Allah itu

tidak beranak dan tidak diperanakkan dan Allah itu tiada bagi-Nya sekutu”.

Tidak mengira apa jua agama, sekiranya mereka tidak mengerti dan mengenal siapa

itu Allah? Apakah makna sebenar di sebalik nama itu? Jika itu semua tidak diketahui

dan dimengerti, maka mereka sekali-kali tidak layak untuk menggunakan kalimah

Allah.

Bagi membincangkan lebih lanjut isu ini, penulis bentangkan di sini hujjah-hujjah

yang menjelaskan apakah sebenarnya hakikat kalimah Allah SWT menurut

pemikiran dan aqidah Islam. Apakah signifikannya Allah SWT menjadikan kalimah

tersebut sebagai merujuk kepada zat-Nya Yang Maha Agung?

Kalimah Allah menurut satu pendapat yang lemah ialah kata nama yang kaku

(jamid). Iaitu bukan berbentuk kata terbitan yang berasal daripada kata dasar

tertentu. Ini kerana sesuatu kata terbitan mesti mempunyai akar perkataannya yang

tertentu. Sedangkan nama Allah SWT itu bersifat sediakala (qadim). Qadim pula

ialah sesuatu yang tidak mempunyai unsur asas atau asal. Ia menyerupai kesemua

kata-kata nama khas yang tidak mempunyai asal tertentu serta tidak mempunyai

sebarang maksud di sebalik penamaannya.

2

Bagaimanapun pendapat yang benar, kata nama Allah itu ialah kata terbitan yang

mempunyai kata dasar tertentu. Namun para ulama berbeza pandangan tentang asal

kalimah Allah tersebut. Pendapat yang tepat ia berasal daripada kalimah alahaya’lahu-

uluhatan-ilahatan-ilahiyyatan (

- - - - ). Ia membawa maksud

‘abada-‘ibadatan ( - ) iaitu menyembah dan penyembahan. Daripada timbangan

(wazan) ini lahirnya kalimah ilah ( ) yang bermaksud ma’luh ( ) iaitu “yang

disembah” (ma‘bud).

Berasaskan pendapat ini, Ibn ‘Abbas r.a. pernah berkata: “Allah yang memiliki (sifat)

ketuhanan (al-ilahiyyah) dan kehambaan (al-‘ubudiyyah) ke atas seluruh makhluk-

Nya”.

Di kalangan ahli nahu Arab termasyhur juga berpandangan sedemikian. Misalnya al-

Kisa’i dan al-Farra’ mengatakan kalimah Allah itu berasal daripada kata al-ilah.

Kemudian mereka membuang huruf hamzah dan menggabungkan (idgham) huruf

lam yang pertama ke dalam huruf lam yang kedua. Kemudian terbentuk satu lam

yang disabdukan (tasydid) dan dibaca dengan tebal dan berat.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah pula berkata: “Yang benar, kalimah Allah ialah kata yang

mempunyai asal, di mana asal katanya ialah al-ilah. Ini sebagaimana pendapat ahli

bahasa terkenal Sibawaih dan majoriti sahabatnya kecuali beberapa orang yang

berpendapat meragukan (tanpa sebarang asas). Lafaz Allah mencakup seluruh

makna al-Asma’ al-Husna dan sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi.

Orang yang mengatakan bahawa ia adalah kata terbitan, mereka mahu

menunjukkan kalimah Allah itu mengandungi makna sifat bagi Allah SWT. Iaitu alilahiyyah

(ketuhanan) sebagaimana al-Asma’ al-Husna yang lainnya seperti al-Basir

(Maha Melihat), al-Sami‘ (Maha Mendengar), al-Qadir (Maha Berkuasa), al-‘Alim

(Maha Mengetahui) dan sebagainya.

Tidak diragukan lagi bahawa nama-nama ini merupakan terbitan daripada kata

dasarnya sedangkan nama-nama tersebut kekal bersifat qadim. Maksud nama-nama

tersebut ialah kata terbitan, iaitu dari segi lafaz dan maknanya yang bertemu dengan

kata-kata dasarnya. Bukan bererti nama atau sifat itu lahir seumpama lahirnya

cabang daripada asal. Penamaan ahli nahu terhadap kata dasar dan kata terbitan itu

dengan asal dan cabang bukan bermaksud salah satu daripada keduanya lahir

daripada yang lain, tetapi ia memberi makna salah satu daripada keduanya

mengandungi yang lain malah terdapat penambahan”.

Abu Ja’far ibn Jarir pula mengatakan: “Lafaz Allah itu berasal daripada kata al-ilah.

Kemudian hamzahnya yang merupakan fa’ al-ism (iaitu sebutan dalam ilmu saraf

bagi hamzah yang ada pada kata ilah, kerana wazan atau timbangan kata ilah

adalah fi‘alun) digugurkan atau dibuang. Kemudian huruf lam yang merupakan ‘ain

al-ism bertemu dengan lam tambahan yang barisnya mati, lalu masing-masing

digabungkan kepada yang lain.

Maka kedua-duanya menjadi satu lam yang disabdukan. Manakala takwilan (tafsiran)

kalimah Allah pula ianya berasaskan apa yang diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas r.a.

bahawa “Dia lah (Allah) yang mempertuhankan-Nya segala sesuatu (ya’lahuhu kullu

syai’in), dan yang disembahi oleh seluruh makhluk (ya‘buduhu kullu khalqin)”.

3

Diriwayatkan juga sebuah hadith daripada Abu Sa‘id secara marfu‘: “Bahawa Isa

diserahkan oleh ibunya kepada seorang pengajar agar dapat mengajarnya menulis.

Lalu si pengajar berkata kepadanya: Tulislah dengan nama Allah. Isa berkata:

Tahukah kamu siapa itu Allah? Allah ialah Tuhan bagi segala yang dipertuhankan”.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menerangkan keistimewaan nama Allah menyebut:

“Nama yang mulia ini memiliki sepuluh karakteristik lafaz…tentang karateristik

maknawinya, makhluk Allah yang paling berilmu, iaitu Rasulullah SAW bersabda:

Aku tidak dapat memuji Engkau sepenuh dan sesempurna yang semestinya. Engkau

sebagaimana Engkau memuji diri-Mu (selesai sabda).

Ibn Qayyim kemudiannya menjelaskan lagi bahawa penamaan Allah itu

menunjukkan bahawa Dia (Allah) adalah sebagai Yang dipertuhankan dan

disembah. Dipertuhankan oleh semua makhluk dengan penuh kecintaan,

pengagungan, ketundukan dan berlindung kepada-Nya dalam semua hajat dan

musibah yang menimpa.

Inilah sebenarnya maksud di sebalik kalimah Allah SWT. Ia bukanlah satu kalimah

yang sekadar menjadi sebutan atau seruan atau panggilan bagi tuhan semata-mata.

Sebaliknya ia merupakan nama yang melambangkan aqidah atau agama bagi orang

yang menggunakannya. Oleh itu penggunaannya amat wajar dipantau dan dipelihara

oleh kerajaan demi memastikan tiada sesiapa yang terkeliru dengan nama Yang

Maha Agung itu.

Oleh itu keputusan kerajaan untuk mengekalkan larangan penggunaan kalimah Allah

dalam penerbitan bukan Islam, sebagaimana yang telah diputuskan di dalam

mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 Oktober dan 1 November 2006 adalah amat

bertepatan dan tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Malah penggunaan kalimah

Allah, Baitullah, Solat dan Kaabah telah pun diwartakan hanya eksklusif buat umat

Islam sahaja di bawah Warta PU (A) 15/82 dan pekeliling KKDN. S.59/3/6/A bertarikh

5 Disember 1986.

Sumber,

Caw. Aqidah

Bah. Penyelidikan JAKIM

Tiada ulasan: